Artiklid

Kas haridussüsteemi loojang jätkub?


Andrei Lobov, MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse esimees, 01.08.2012 (Originaal vene keeles)

Kolmapäeval 1.augustil lõpetas oma tegevuse Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Keskuse juhtkonna väitel ei muutu sellest tavakodanikele suurt midagi. Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse funktsioonid lähevad üle sihtasutusele „Innove“.

Kuid selleks, et mõista, mis protsessid on käimas, tuleks tutvuda mõlema organisatsiooni põhikirjaga.

Vastavalt sihtasutuse „Innove“ põhikirjale on käesoleva sihtasutuse põhieesmägiks „on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide- ja projektide ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane ja efektiivne rakendamine“. Uue sihtasutuse missiooniks „on arendada elukestvat õpet ja toetada inimeste toimetulekut tööturul”. Sihtasutus „Innove“ soovib, et „Innovet tuntakse asutusena, kes edukalt arendab kutseharidust ja karjääriteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi“.

Oma tegevuse lõpetanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ülesannete hulka kuulus muuhulgas õppe-metoodiliste materjalide koostamine ja hindamine. Loodud sihtasutuse põhikirjas pole aga (veel?) sellised ülesanded täpselt lahti kirjutatud. Jääb mulje, et käesolevat struktuuri on veelgi lihtsustatud ning et „Innove“ läheb üle täielikule Euroopa Liidu poolsele rahastamisele.

Aga mis on meil sellest? Jääb mulje, et ühiskonna haridusalaste vajaduste tagamine ja arendamine läheb üha rohkem Euroopa Liidu vastavate struktuuride pädevusse ning muutub sõltuvaks Euroopa Liidu poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest. Seni saab Eesti riik Euoropast rohkem rahalisi vahendeid kui ta ise Euroopasse panustab. Eesti on nende Euroopa riikide esiviiskus, kes arvestatuna ühe kodaniku kohta  saavad Euroopa Liidust kõige rohkem rahalisi vahendeid. On alust arvata, et selline asjade käik ei saa aga lõpmatuseni jätkuda ning seepärast on meie haridussüsteemi ootamas järjekordne löök (siis kui Euroopa-poolne rahastamine katkeb). Kõigile Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse töötajatele tehti ettepanel tulla üle sihtasutusse „Innove“, see aga lubab eeldada, et ettevõtjatest ametnike arv paisub veelgi ning toob varsti endaga kaasa meie haridussüsteemi stagnatsiooni.

Lihtustades antud valdkonda, jätkab Eesti riik hariduse kvaliteedi alandamist. Iga süsteemi (muuhulgas ka haridussüsteemi) areng toimub küllaltki sageli mitte läbi süsteemi lihtsustamise kaudu, vaid hoopis uute instrumentide loomise teel, millede abil on võimalik luua tunduvalt keerulisemaid asju. Tutvudes uue organisatsiooni põhikirjaga, võib nentida, et mingisugust asjade paranemist ei tasu siinkohal oodata. Panuse tegemine ainuüksi Euroopa Liidu poolsele rahalistele vahenditele eraldamisele eeldab, et uuele organisatsioonile ei tasu ennustada pikka iga, samas pole kahjuks silmapiiril terendamas uusi ideid.

Sihtasutus „Innove“ nõukogu on seitsmeliikmeline – sellesse kuulub neli Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajat, Sotsiaal- ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi on kumbki esindatud ühe esindajaga ning lisaks nimetatuile kuuulub „Innove“ nõukogusse ka Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.