Artiklid

Eestimaa Venelaste Maakogu saatis petitsiooni Euroopa Parlamenti


Eestimaa Venelaste Maakogu , 02.04.2012

Eestimaa Venelaste Maakogu esitas vene gümnaasiumihariduse kaitseks petitsiooni Euroopa Parlamendi  petitsioonide komiteesse. Selles on kirjas:

„Me ei ole nõus ja me protesteerime Eesti Valitsuse otsuse vastu, mis keeldub osa  Tallinna ja Narva gümnaasiumite õigust eelistada vene keelt õppekeelena kasutamisel.  Arvame, et see otsus ei vasta kaasaegsetele demokraatlikele kriteeriumitele, kuna see ignoreerib vene- ja teiste rahvusvähemuste huvisid, soove ja vajadusi.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus võimaldab gümnaasiumites kasutada õppekeelena ka teisi keeli pea eesti keele. Õppetööde  läbiviimiseks teises keeles või kahes keeles annab loa Eesti Valitsus, seejuures tuleb arvestada huvitatud isikute soove – seega eelkõige lastevanemate ja õpilaste soove.

Koolide poolt esitatud soovid läbi hoolekogude olid ainult ühemõttelised. Koolil on  õigus valida õppekeelt vastavalt EV Põhiseaduse artiklile 37  ja teistele rahvusvahelistele õigusaktidele ja soovitustele.  Rahvusvähemuste Kaitse Raamkonventsiooni 2. osa 14 artikkel näeb ette, et traditsioonilistes piirkondades elavate ja samuti seal, kus isikud kuuluvad rahvusvähemuste hulka, kuid nad moodustavad arvestatava hulga inimestest, riigid, vastavate vajaduste olemasolul, püüavad tagada vastavalt võimalustele ning oma haridussüsteemide raames seda, et isikud, kes kuuluvad nende vähemuste hulka omaksid asjakohaseid võimalusi õppida oma vähemusrahvuse keelt ja saada selles keeles haridust. Kahjuks, omades neid võimalusi jajuba töötavat gümnaasiumihariduse venekeelset süsteemi, võttis Eesti Vabariigi Valitsus teadlikult vastu otsuse selle süsteemi kaotamiseks ja vägivaldseks eestistamiseks (põhiliste õppeainete üleviimine eesti keelde).

Nagu on teada, Tallinnas, Narvas ja paljudes teistes Eesti linnades elavad traditsiooniliselt ka venelased ja moodustavad küllalt olulise osa elanikkonnast. Küllaldast vajalikkust venekeelse gümnaasiumihariduse järele tõendavad ka koolide hoolekogude taotlused ja tuhanded allkirjad, mis on kogutud venekeelse hariduse toetamiseks.  Selle vajalikkust tõendavad ka kohalike omavalitsuste toetus. Vähemalt, kuni käesoleva ajani, võimaldas Eesti haridussüsteem saada vene keeles gümnaasiumiharidust. Lähtudes sellest, demokraatlikus ühiskonnas tarkadest ja vastuvõetavatest põhimõtetest – ei saa olla selle õiguse saamise keeldumisele kohta.

Me oleme seisukohal, et Põhiseadus ja teised riigis kehtivad seadused, aga ka rahvusvahelised lepingud kuuluvad vastuvaidlematule ja kohusetundlikule  täitmisele.  Me nõuame eelpool nimetatud Eesti Valitsuse otsuste muutmist, mis ei ole põhjendatud ning on seaduste vastased. Kuivõrd Eesti Vabariigi Valitsus ignoreerib jõhkralt vene rahvusvähemust eelpool nimetatud protsessis, oleme sunnitud saatma oma petitsiooni koopia rahvusvahelistesse struktuuridesse, et suunata rahvusvaheliste organisatsioonide tähelepanu meie õiguste ning kogu vene kogukonna konstitutsiooniliste õiguste räigetele rikkumistele Eestis. Me ootame vastust kõikidelt organisatsioonidelt, kuhu me oleme oma kirja saatnud ja palume avaldada mõju sellele ebanormaalsele situatsioonile, mis on Eestis kujunenud, kus iga konstitutsiooniline õigus (eriti, kui see puudutab vene rahvusvähemust) võib olla jalge alla tallatud poliitilisi huve silmas pidades, millega koos hävitatakse ka õigusriigi  enda põhimõte.  

Nimetatud petitsioon on registreeritud Euroopa Parlamendi Petitsioonide Komitee sekretariaadis numbri 0311/2012 all.  Selle petitsiooni läbivaatamiseks kulub  veidi aega. Oma osalust ja jõukohast toetust on valmis osutama saadik Lätist Tatjana Ždanok, kes on Petitsioonide Komitee liige. Tema, kui komitee liige jälgib petitsiooni liikumist ja võtab osa selle arutelust. Peab märkima seda, et petitsiooni saatmise eesmärgiks Euroopa Parlamenti oli – euroopa struktuuride informeerimine vene rahvusvähemuste probleemidest Eestis. Vastavad teated petitsiooni esitamisest, palvega selle probleemi arutamiseks, saadeti ka Euroopa Parlamendi Keskerakonna saadikutele pr. Siiri Oviir’ile ja pr. Vilja Savisaar-Toomast’ile. Tahaks loota, et Keskerakonna Euroopa Parlamendi saadikud ei ole saanud oma venelastest  valijate hääli formaalselt, vaid nad tahavad ka reaalselt teha midagi oma valijate huvides. Käesoleval juhul on selleks ka selline võimalus olemas. Eestimaa Venelaste Maakogu hakkab informeerima ühiskonda petitsiooni läbivaatamise käigust.

Lugupidamisega,
Eestimaa Venelaste Maakogu
www.ruszemsovet.eu